Accesul la informaţii de interes public

Persoane responsabile cu difuzarea informaţiilor de interes public:

MIRELA-ELENA ADOMNICĂI - Prefect al judeţului Suceava - persoana din conducerea instituţiei, responsabilă cu coordonarea activităţilor legate de aplicarea Legii nr. 544/2001. Tel: 0230-522915, e-mail: prefsv@prefecturasuceava.ro;
ANA-MARIA STEJARU - Director de cancelarie - asigură accesul mijloacelor de informare în masă la informaţiile de interes public din cadrul Instituţiei Prefectului - judeţul Suceava. Tel: 0230-218001, e-mail: birouldepresa@prefecturasuceava.ro ;
LILIANA - MIHAELA NEMŢANU - inspector în cadrul Compartimentului Informare, relaţii publice, secretariat şi aplicarea apostilei, asigură exercitarea atribuţiilor de informare şi relaţii publice cu privire la activitatea aparatului propriu al Instituţiei Prefectului - judeţul Suceava. Tel: 0230-218019, e-mail: apostila@prefecturasuceava.ro.

Lista cu documentele de interes public

         Accesul la informaţiile de interes public din cadrul Instituţiei Prefectului - Judeţul Suceava se face conform Legii 544 din 2001, HOTĂRÂRE nr. 123 din 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public si Ordinului Prefectului nr.415 din 15.09.2016. Lista cuprinzând documentele de interes public fiind reglementată de Ordinul Prefectului nr. 415 din 15.09.2016.
        Persoanele care solicită informaţii de interes public in baza legi 544/2001 vor completa o cerere tip, care se poate depune la camera nr.11 din sediul Palatului administrativ (sediul în care-şi desfăşoară activitatea Instituţia Prefectului - Judeţul Suceava), poate fi transmisă prin poştă, fax sau prin mijloace electronice. Utilizarea formularului tip de cerere este facultativă şi nu constituie motiv de refuz al accesului la informaţiile de interes public.

MODEL CERERE LEGEA 544
MODEL RECLAMAŢIE ADMINISTRATIVĂ 1
MODEL RECLAMAŢIE ADMINISTRATIVĂ 2
MODEL răspuns cerere la legea 544/2001

MODALITĂŢILE DE CONTESTARE A DECIZIEI AUTORITĂŢII SAU INSTITUŢIEI PUBLICE ÎN SITUAŢIA ÎN CARE PERSOANA SE CONSIDERĂ ÎN PRIVINŢA DREPTULUI DE ACCES LA INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC SOLICITATE:
Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate sunt prevăzute în Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public cu modificările ulterioare G nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aşa cum a fost modificată şi completată prin HG nr. 478/2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002.
În cazul în care o persoană consideră că dreptul privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă conducătorului autorităţii sau instituţiei publice căreia i-a fost solicitată informaţia.
Persoana care se consideră vătămată în drepturile sale poate depune reclamaţia administrativă prevăzută la în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă a refuzului explicit sau tacit al angajaţilor din cadrul autorităţii sau instituţiei publice.
Răspunsul motivat la reclamaţia administrativă se transmite persoanei care a formulat-o în termen de 15 zile de la data înregistrării, indiferent dacă soluţia este favorabilă sau nefavorabilă.
În cazul în care reclamaţia se dovedeşte întemeiată, răspunsul va conţine informaţiile de interes public solicitate iniţial şi, de asemenea, după caz, va menţiona măsurile dispuse, respectiv sesizarea comisiei de disciplină, în cazul funcţionarului public, în condiţiile legii.
În cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale, aceasta poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii ori al instituţiei publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7 din Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare,.
Instanţa poate obliga autoritatea sau instituţia publică să furnizeze informaţiile de interes public solicitate şi să plătească daune morale şi/sau patrimoniale.
Hotărârea tribunalului este supusă recursului, iar Decizia Curţii de apel este definitivă şi irevocabilă.
Atât plângerea, cât şi recursul se judecă în instanţă, în procedură de urgenţă, şi sunt scutite de taxă de timbru.
Scutirea de taxa de timbru, pentru plângerea la tribunal şi recursul la curtea de apel nu include şi scutirea de la plata serviciilor de copiere a informaţiilor de interes public solicitate.

Rapoarte de aplicare a Legii 544/2001