Despre Instituţia Prefectului - Judeţul Suceava

Legislaţie

Conducere

PREFECT

Mirela-Elena ADOMNICĂI
Curriculum Vitae, Fişă post

Atribuţii

  În calitate de reprezentant al Guvernului, conform Legii nr. 340/2004 privind instituţia prefectului, prefectul îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
 1. asigură, la nivelul judeţului sau, dupa caz, al municipiului Bucureşti, realizarea intereselor naţionale, aplicarea şi respectarea Constituţiei, a legilor, a ordonanţelor şi hotărârilor Guvernului, a celorlalte acte normative, precum şi a ordinii publice;
 2. acţionează pentru realizarea în judeţ, a obiectivelor cuprinse în programul de guvernare şi dispune măsurile necesare pentru îndeplinirea lor, în conformitate cu competenţele şi atribuţiile ce îi revin, potrivit legii;
 3. conduce, prin compartimentele proprii de specialitate, activitatea serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale;
 4. actioneaza pentru asigurarea climatului de pace socială, menţinerea unui contact continu cu toate nivelurile instituţionale şi sociale, acordând o atenţie constantă prevenirii tensiunilor sociale;
 5. stabileşte, împreună cu autorităţile administraţiei publice locale şi judeţene, priorităţile de dezvoltare teritorială;
 6. verifică legalitatea actelor administrative adoptate sau emise de autorităţile administraţiei publice locale şi judeţene, cu excepţia actelor de gestiune;
 7. asigură, împreună cu autorităţile şi organele abilitate, pregătirea şi aducerea la îndeplinire, în condiţiile stabilite prin lege, a măsurilor de aparare care nu au caracter militar, precum şi a celor de protecţie civilă;
 8. dispune, în calitate de preşedinte al Comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă, măsurile care se impun pentru prevenirea şi gestionarea acestora şi foloseşte în acest sens sumele special prevazute în bugetul propriu cu această destinaţie;
 9. utilizează, în calitate de şef al protecţiei civile, fondurile special alocate de la bugetul de stat şi baza logistică de intervenţie în situaţii de criză, în scopul desfăşurării în bune condiţii a acestei activităţi;
 10. asigură realizarea planului de măsuri pentru integrare europeană şi intensificarea relaţiilor externe;
 11. dispune măsuri de aplicare a politicilor naţionale hotărâte de Guvern şi a politicilor de integrare europeană;
 12. hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu instituţii similare din ţară şi din străinătate, în vederea promovării intereselor comune.
Prefectul îndeplinește şi alte atribuţii prevăzute de lege şi de celelalte acte normative, precum şi însărcinările stabilite de Guvern.

SUBPREFECT

Silvia BOLIACU
Curriculum Vitae, Fişă post

Atribuţii
Atribuţiile Subprefectului Judeţului Suceava sunt stabilite şi aprobate prin ORDINUL Nr. 211 din 10.06.2015 privind exercitarea atribuţiilor şi prerogativelor care revin potrivit legii Subprefectului judeţului Suceava.
Agenda conducerii
DuLuMaMiJoVi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Organizare
Regulament de organizare şi funcţionare
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Instituţiei Prefectului - Judeţul Suceava este aprobat prin Ordinul Prefectului nr. 203 din 06.05.2016 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Instituţiei Prefectului - judeţul Suceava.

Organigrama instituţiei
Lista instituţiilor care funcţionează sub coordonarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Suceava
Lista şi datele de contact ale unităţilor administrativ teritoriale din Judeţul Suceava
Datele de contact ale serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din judeţul Suceava

Carieră

 1. Anunț nr. 552411 din 10.03.2017. Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor scoate la concurs în vederea ocupării prin încadrare directă în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi ale Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne ambele cu modificările şi completările ulterioare, următoarele posturi vacante de agent de poliţie (funcţionar public cu statut special)
 2. Anunț nr. 552410 din 10.03.2017. Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor scoate la concurs în vederea ocupării prin încadrare directă în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi ale Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne ambele cu modificările şi completările ulterioare, următoarele posturi vacante de agent de poliţie (funcţionar public cu statut special).

Programe şi strategii

Programul de guvernare pentru anul 2017 - 2020

Rapoarte

Raportul de activitate al Instituţiei Prefectului - Judeţul Suceava pe anul 2015.
Raportul de activitate al Instituţiei Prefectului - Judeţul Suceava pe anul 2016.
Raport privind starea economică şi socială a Judeţului Suceava în anul 2015.
Planul de acţiuni pe anul 2016, pentru realizarea obiectivelor cuprinse în programul de guvernare 2016
Raport de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 în anul 2013
Raport de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 în anul 2014
Raport de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 în anul 2015
Raport de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 în anul 2016, semestrul I.
Raport de control întocmit de comisia mixtă, privind condiţiile de autorizare sanitară şi din punct de vedere al securităţii la incendii, pentru un număr de 183 de unităţi şcolare din 38 de unităţi administrativ teritoriale.